Logo

Regulamin

REGULAMIN SALONU URODY JOLANTA SKĄPSKA

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Korzystania z usług gabinetu kosmetycznego Salon Urody Jolanta Skąpska jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

W trosce o wysoką jakość usług gabinetu Klient jest zobowiązany przyjść 5 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do ustalonego zabiegu. Umówiona godzina jest godzina rozpoczęcia zabiegu. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o liczbę minut spóźnienia.

& 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Salonu Urody Jolanta Skąpska (zwanego dalej „Salonem”).
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.
 3. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia za zgodą opiekunów prawnych.

& 2. GODZINY OTWARCIA

 1. Salon Urody Jolanta Skąpska świadczy usługi przy ul. Słowackiego 15A, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:30 oraz w każdą sobotę 9:00-16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele salon jest nieczynny.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas (zdarzeń losowych- typu brak prądu, wody).

& 3. UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez social media (facebook, instagram), formularz na stronie www oraz telefonicznie i mailowo.
 2. Przy określonych wizytach wymagany jest zadatek w wysokości 200 zł, który rozliczany jest po wykonaniu usługi. Zadatek przepada, jeżeli wizyta nie zostanie odwołana przynajmniej 72h przed planowanym terminem. Zadatek dotyczy usług tj: makijaż permanentny oraz łączone usługi, które zajmują co najmniej trzy godziny. O zadatku Klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej dwa razy nie stawili się na wizytę w umówionym terminie.
 4. Podczas umawiania wizyty Klient wyraża zgodę lub nie o przypomnieniu o wizycie 24h przed w formie SMS. (jest to zgoda dobrowolna).
 5. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa wpłacony zadatek wcześniej przez klienta.
 6. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został pobrany zadatek , zostanie on zwrócony klientowi.
 7. Jeśli wykonanie usługi opóźni się z winy Salonu, Usługa nie zostanie skrócona.
 8. W przypadku braku odwołania wizyty z pakietu przez klienta jest ona automatycznie wpisana jako wykonana.
 9. Gdy wizyta trwa co najmniej 2 godziny, Salon zwraca klientom poniesione w tym czasie koszty parkingu.

& 4. KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza wywiad na podstawie wypełnionej karty konsultacyjnej, który ma na celu ustalić, czy istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem fatycznym.
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe oraz działania niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.
 4. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

& 5. VOUCHERY PREZENTOWE i PAKIETY

 1. Salon prowadzi sprzedaż kuponów prezentowych oraz pakietów zabiegowych.
 2. Pakiety zobowiązują do odbycia określonej w pakiecie liczby zabiegów w określonych odstępach czasowych.
 3. Vouchery prezentowe są kuponami kwotowymi, które można wykorzystać tylko i wyłącznie na zabiegi.
 4. Vouchery prezentowe mają określony termin ważności – 3 miesiące od daty zakupu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach może ulec to zmianie.
 5. Pakiety oraz kupony prezentowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

& 6. PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi oraz kosmetyki w salonie gotówką, kartą oraz BLIK-iem.
 2. Zadatek należy uiścić przy pomocy przelewu, gotówką lub kartą osobiście lub BLIK-iem osobiście ewentualnie
 3. Salon nie wprowadza rabatów na usługi.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

& 7. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.
 2. Klient korzystający z usługi manicure/ pedicure powinien zgłosić reklamację nie później niż w terminie 5 dni od daty wykonania usługi. W późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniona.
 3. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi albo wykonania nieodpłatnych poprawek.
 4. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w salonie lub listem poleconym.
 5. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Salon spełni żądania klienta.
 7. W przypadku odmowy, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Salon ma 14 dni kalendarzowych.
 8. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.
 9. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 10. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku niestosowania zaleceń pozabiegowych.
 11. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie od odstąpienia od umowy może zostać złożone na przykład:
 12. Pisemnie na adres: Salon Urody Jolanta Skąpska, ul. Słowackiego 15a, 26-610 Radom
 13. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@salonurody.com.pl
 14. Osobiście w siedzibie Salonu Urody Jolanta Skąpska.

UWAGA: kosmetyki muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym (zapakowane, nieotwarte)

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków w takie sam sposób, w jaki konsument dokonał płatności, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Salon Urody Jolanta Skąpska, ul. Słowackiego 15A, 26-610 Radom.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument.
 5. Jeżeli konsument wybrał inny sposób dostawy, niż najtańszy w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

& 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Salon Urody Jolanta Skąpska.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji usług.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania usługi, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych.
 6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów praw, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony danych osobowych.

& 9. STANDARDY HIGIENICZNE

 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas pandemii.
 2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu oraz poddać się procesowi mierzenia temperatury i wypełnienia ankiety covid i RODO.
 4. Jeżeli nie przeszkadza to w wykonaniu usługi klient ma obowiązek nosić maseczkę.
 5. Narzędzia używane w zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.
 6. Do sterylizacji, czyszczenia i dezynfekcji używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach kosmetycznych.

& 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W salonie zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 2. Na teren salonu zabrania się wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów asystujących.
 3. Klient ma prawo do regulaminu, cennika usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Salonu.
 4. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w regulaminie Salon zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021.